Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky na eshopu www.gardentex.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy
uzavřené prostřednictvím on-line obchodu GARDENTEX umístěného na webovém rozhraní
https://www.gardentex.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností:


GATE TO TRADE s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČ: 01501755
DIČ: CZ01501755


zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207505


adresa pro doručování písemností a reklamací : GATE TO TRADE s.r.o., U Družstva 205, Trutnov, 54101


telefonní číslo: +420 608 59 59 59, +420 777 222 445


kontaktní e-mail: info@gardentex.cz


jako prodávajícím


a vámi jako kupujícím.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek


Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se
zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je
potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle
článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání
naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží
jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším reklamačním řádem.


1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?


O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste
fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou
smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a
těchto obchodních podmínek.


1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?


V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:


- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;


- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;


- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;


- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání
smlouvy;


- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,


a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým
právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:


- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník“);


- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze
pokud jste spotřebitelem).


Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní
poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým
právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru
ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra
ochrany.


1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?


Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s
těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.


1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?


V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné
nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se
mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat
obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


2. KUPNÍ SMLOUVA


2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?


Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními
podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že
prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš
návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


2.2. Jak podat objednávku?


Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.


Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat
objednávku“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce
považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či
e-mailem.


2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?


Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo
emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny
objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka
zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok
na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.


2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?


O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je
zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.


Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší
strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí
objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.


2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?


Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny
poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.


Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná
třetím osobám.


3. CENA


3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?


Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není
aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však
nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím
přijetím z naší strany.


V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží
na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za
tuto zcela zjevně chybnou cenu.


3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?


Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní
výslovně uvedeno něco jiného.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?


Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:


- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

- bezhotovostně před dodáním zboží online platební kartou;


- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám
budou sděleny v potvrzení objednávky).


Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby
jsou uvedeny na webovém rozhraní.


4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?


V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě
před dodáním zboží je cena splatná do osmi pracovních dnů od přijetí objednávky, cena je
uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme
cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.


4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?


Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni
požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo
předáním.


4.4. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?


Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky
podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového
dokladu elektronickou formou.


5. DODACÍ PODMÍNKY


5.1. Jak posíláme zboží?


Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém
rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob
dopravy zahrnuje.


5.2. Kdy vám zboží dodáme?


Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a
platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě
problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem
řešit.


Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do tří pracovních dnů od přijetí objednávky
(při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš
účet (při bezhotovostní platbě).


Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme
informovat.


Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.


5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?


Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.


Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale
v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou
zkázu, poškození či ztrátu zboží.


5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?


Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám
z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.


V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme
dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby
před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle §
2126 občanského zákoníku.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?


Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů
ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí
poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši
doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na
naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.


6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?


Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
uzavřena.


Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací
smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět
společně s vraceným zbožím.


6.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?


Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací
adresu, nikoliv však na adresu sídla firmy. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej
takto převzít.


K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

- kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi
zboží;


- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a
zvoleném způsobu vrácení peněz.


Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.


6.4. Kdy dostanete zpět své peníze?


Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží
nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.


Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však
zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od
odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady),
nebo způsobem, jaký budete požadovat.


Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě,
že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?


Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně
spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.


6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?


V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících
smluv:


-  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu
(například pokud je měněna standardní velikost dodávaného rašlového úpletu,např.
šitím nebo ustřižením);


- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím.


6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?


Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:


- neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;


- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;


- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.


V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.


Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti
dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel
sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského
zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s
naším Reklamačním řádem.


8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE


8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?


K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost
nepodléhá jinému povolování.


8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?


Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete
obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.


8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?


Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit
přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká
obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2;
webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon:
+420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430,
500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt:
spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste
u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.


Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro
vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu,
která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ


9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?


Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen
uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti.
Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.


Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly
použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve
vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.


9.2. K čemu uživatelský účet slouží?


Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat
objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou
vždy uvedeny na webovém rozhraní.


9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?


Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních
předpisů nebo těchto obchodních podmínek.


10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ


10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?


Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních
podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším
autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat,
rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování
fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.


Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků.


10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní


Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo
nepřiměřeně zatěžovat systém.


Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní,
a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která
vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může
dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích
subjektů.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.06.2018