Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží zákazníkem se řídí tímto reklamačním řádem.

 


Reklamační řád


Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží
zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu GARDENTEX.CZ od naší společnosti:
GATE TO TRADE s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5


IČ: 015 01 755
DIČ: CZ01501755


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207505


adresa pro doručování písemností a reklamací: U Družstva 205, 541 01 Trutnov


adresa pro nahlédnutí vzorků: Horská 72, 541 01 Trutnov


telefonní číslo: +420 608 59 59 59, +420 777 222 445


kontaktní e-mail: info@gardentex.cz


1. Za jaké vady zboží odpovídáme?


1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že
zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
− je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili;
− je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci.

Neodpovídáme za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí, a to ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.


1.2. Dále odpovídáme, že zboží vedle ujednaných vlastností:
− je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva
třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví,
není-li technických norem;
− množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo
označením;
− je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,
které můžete rozumně očekávat;
− odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před
uzavřením smlouvy.
Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytujeme žádnou záruku
za jakost.


1.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických
zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních
podmínek.


2. V jaké době můžete vadu vytknout?


2.1. U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době
dvou let od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumente ch přiložených ke
zboží nebo v reklamě stanovena delší doba.
U použitého zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době jednoho roku
od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumente ch přiložených ke zboží nebo v
reklamě stanovena delší doba.


2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající
rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.


2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné
součástky a náhradní díly, neběží nová doba. Doba pro vytknutí se však v takovém případě
prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po
kterou je zboží v opravě.


3. Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také
§ 2165 až 2174b. Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.


3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:


a) Výměna zboží
Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží můžete požadovat vždy,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci
nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu,
kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných
obtíží pro kupujícího.


b) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud
se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, případně, že
oprava je nepřiměřeně nákladná,zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou
by věc měla bez vady, jsme oprávněni vás informovat o odmítnutí opravy. V takovém
případě vás budeme neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob
vyřízení reklamace.


c) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada, můžete požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny, pokud:
− jsme vady odmítli odstranit nebo jsme je neodstranili v přiměřené době nebo bez
značných obtíží pro kupujícího;
− nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo
nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže
vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);
− vada je podstatným porušením smlouvy;
− se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných
vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
− z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných
obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou
kupující obdržel.


d) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
− pokud jsme vady odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době nebo
bez značných obtíží pro kupujícího;
− nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo
nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže
vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
− vada je podstatným porušením smlouvy;
− se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných
vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží);
− z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných
obtíží pro kupujícího; nebo
− vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy
provedena námi nebo na naši odpovědnost; případně byla-li vada způsobena v
důsledku nedostatku v návodu, který jsme vám spolu se zbožím poskytli.
Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.


3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je,že vrátíte věc
v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:


a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo
opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte
nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.


4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?


4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
− jste vadu sami způsobili; nebo
− se vada na věci vyskytla až po jejím převzetí;
− uplynula záruční doba.


4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené
užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
− vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo
v okamžiku, kdy jste je převzali; nebo
− věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po
celou dobu trvání záruční doby).


5. Jak postupovat při reklamaci?


5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.


5.2. Reklamace přijímáme na adrese U Družstva 205, 541 01 Trutnov, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Pro co nejrychlejší
vyřízení reklamace doporučujeme využít adresu pro přijímání písemností a reklamací.
Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu)
je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto
povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo na
místě k vám bližším.


5.3. Doporučený postup při reklamaci:
− pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem
či písemně;
− zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy
zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o slevu z kupní ceny, výměnu
zboží, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním
řádem a občanským zákoníkem;
− reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než
na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu
osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného
obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
− pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový
doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu
s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše
uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.


5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.


5.5. Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění
reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše
kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.


5.6. Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodne na lhůtě delší.Ohledně vyřízení
reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě informovat.


5.7. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u
neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás
neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto
reklamačním řádem.


5.8. Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.


5.9. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při
uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte
uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 6.1.2023 .